Vedtægter

Afsnit

 

§ 1 Navn og hjemsted

§ 2 Formål

§ 3 Medlemskab

§ 4 Kontingent

§ 5 Bestyrelse

§ 6 Daglig leder/forretningsfører

§ 7 Generalforsamlingen

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

§ 9 Regnskab og revision

§ 10 Opløsning

§ 11 Tegning og hæftelse

Vedtægter for Foreningen Det Europæiske Hus (DEH)

 

§1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er “Foreningen Det Europæiske Hus”.

Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.

Foreningens adresse er Sekretariatet c/o socialrådgiver, fru Lise From, Uraniavej 5, 1878

Frederiksberg C, hvilken adresse foreningens bestyrelse til enhver tid kan ændre.

 

 

§ 2. Formål:

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, at virke for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.

 

 

§ 3. Medlemskab:

Som medlemmer af foreningen optages såvel personer som institutioner, der har eller må antages at have interesse for fremme af foreningens formål.

Optagelse sker ved henvendelse fil bestyrelsen eller en af denne udpeget person.

Optagelse af nye medlemmer kan nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor.

 

Med en majoritet p å mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer kan et optaget medlem ekskluderes af foreningen uden at eksklusionen kan være genstand for forelæggelse på en generalforsamling. I tilfælde af eksklusion har det ekskluderede medlem krav på refusion af indbetalt kontingent for det regnskabsår, hvor eksklusionen finder sted. Udmeldelse sker skriftligt fil bestyrelsen eller fil en af denne udpeget person.

Ved udtræden har det udtrædende medlem ikke krav på refusion af indbetalt kontingent eller på udbetaling af nogen andel af foreningens formue.

 

 

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling, første gang dog på den stiftende generalforsamling for så vidt angår den resterende del af regnskabsåret.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen det forslag til kontingentstørrelse, som efter bestyrelsens opfattelse skal være gældende for det kommende regnskabsår.

 

 

§ 5.Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7-9 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan bestå af medlemmer, der vælges udenfor foreningens medlemskreds. Sådanne bestyrelsesmedlemmer kan dog maximalt udgøre 2 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen træffer aftale med et medlem af foreningen omkring varetagelsen af foreningens sekretariatsfunktion.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette. I sidstnævnte tilfælde skal angives dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden – og i dennes forfald næstformanden – og 2 andre bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – og i hans forfald næstformandens – stemme udslaggivende.

 

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende og udsendes i kopi til bestyrelsens medlemmer. I det omfang foreningens økonomi giver grundlag derfor og det under hensyn til varetagelse af foreningens anliggender skønnes nødvendigt kan det besluttes at bestyrelsens medlemmer for deres virke oppebærer tabt arbejdsfortjeneste, diæter m.v. efter de for -kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler.

 

 

§ 6.Daglig leder/forretningsfører:

Til varetagelse af foreningens daglige anliggender kan bestyrelsen ansætte en medarbejder, med hvem der oprettes skriftlig ansættelseskontrakt.

Vedkommende medarbejder deltager ikke i bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen selv anmoder den pågældende derom.

tilbage.

 

 

§ 7.Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent til foreningen.

 

Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Der kan dog højest meddeles 5 skriftlige fuldmagter til et medlem.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,, skal være formanden i hænde senest inden

udgangen af februar måned.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Det Storkøbenhavnske Område. Indkaldelse fil generalforsamlingen sker med mindst 3 ugers varsel, fil de enkelte medlemmer.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1: Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge.

4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse

af det årlige kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af I intern revisor og I revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor.

8. Debat om foreningens virke.

9. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og gennemfører alle afstemninger.

 

Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem fremsætter begæring herom.

 

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til beslutning om ændring af foreningens vedtægt kræves, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmers stemmer.

 

Over det på en generalforsamling passerede udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

når bestyrelsen finder anledning dertil,

når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer,

når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

 

Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

 

§ 9. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Den interne revisorer og revisorsuppleanten samt den eksterne statsautoriserede revisor vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

I forbindelse med revisionen skal revisorerne undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

 

Revisorerne har adgang til enhver oplysning, som deres regnskabsmæssige -gennemgang måtte fordre.

 

Årsregnskabet, der underskrives af bestyrelsens medlemmer, udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, tillige med budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder forslag til kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår.

 

Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, Giro Bank eller i obligationer, der erhverves efter forudgående forslag fra foreningens pengeinstitut.

 

Foreningen skal dog kunne operere med en kassebeholdning af mindre størrelse, som opbevares under betryggende forhold hos kassereren.

 

 

§ 10. Opløsning:

Begæring om foreningens opløsning, der skal være ledsaget af en fyldestgørende skriftlig begrundelse herfor, behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes efter de herfor angivne bestemmelser, jfr. § 7.

 

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske under iagttagelse af bestemmelsen i vedtægternes § 6 stk. 10.

 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue i det omfang det er muligt tilfalde en eller flere foreninger, fonde, herunder erhvervsdrivende fonde eller institutioner med samme eller lignende formål, som angivet i nærværende vedtægt.

 

Foreningens formue kan ingensinde uddeles til Foreningens medlemmer.

 

 

§ 11 Tegning – og hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden i dennes forfald næstformanden og 1 medlem af bestyrelsen. De tegningsberettigede kan meddele prokura med hensyn til opgaver, henhørende under den i § 5 omhandlede ledelsesfunktion.

 

De tegningsberettigede kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at oppebære indbetalinger og afvikle forpligtelser.

 

Optagelse af lån, som er nødvendige af hensyn til fremme af foreningens formål, og som foreningen alene hæfter for, underskrives af den samlede bestyrelse.

 

For de forpligtelser;, som foreningen påtager sig, hæfter foreningen alene med foreningens til enhver tilhørende formue.

 

Der kan ikke påhvile foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. november 1994 og revideret på generalforsamlingen den 7. maj 2002 og 22. maj 2003.

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C